РОЗРАХУНОК тарифу на надання соціальної послуги «догляд стаціонарний»

Основні заходи, що складають зміст соціальної послуги стаціонарного догляду:

- забезпечення умов для стаціонарного перебування, забезпечення харчуванням;

- допомога у дотриманні особистої гігієни, самообслуговуванні;

- спостереження за станом здоров’я та організація надання медичної допомоги, у тому числі відповідно до призначень лікарів;

- надання реабілітаційних послуг відповідно до індивідуальних програм реабілітації;

- організація денної зайнятості та дозвілля, психологічна підтримка.

          Одиниця виміру:  1 ліжко-день

 

 

Вартість надання соціальної послуги протягом 1 ліжко-дня:

 

ВП = ПВ+ЧАВ+ ПДВ

ВП – вартість послуги;

ПВ – прямі витрати;

ЧАВ – частка  адміністративних витрат, яка враховується при визначенні вартості соціальної послуги;

ПДВ – податок на додану вартість.

 

Прямі витрати: ПВ = (ЗПЄВ + ПТРП + ІПВ)

 

де:

 

ПВ — прямі витрати;

ЗПЄВ — заробітна плата і єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування основного та допоміжного персоналу;

ПТРП — придбання товарів, робіт і послуг, безпосередньо пов’язаних із наданням соціальної послуги;

ІПВ — інші прямі витрати;

 

 

п/п

Показники

Сума

(грн)

За 1 ліжко-день

1.

Заробітна плата та ЄСВ основного та допоміжного персоналу (стаціонарне відділення)

 

1800273,77

 

1800273,77 : 366 : 30 = 163,96

2.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, роботи та послуги, що використовується для надання соціальної послуги

 

67000,00

 

67000,00:366:30=6,10

3.

Матеріальні витрати на медичне обслуговування

50000,00

50000 : 365 : 30 = 4,57

4.

Матеріальні витрати на харчування

680000,00

680000 : 366 : 30 = 61,93

5.

Оплата водопостачання

11790,00

11790:366:30=1,08

6.

Оплата електроенергії

273600,00

273600,00:366:30=24,92

7.

Оплата природного газу

300305,00

300305,00:366:30=27,35

5.

Інші прямі витрати (знос ОЗ, навчання )

-

-

 

Всього

 

289,91

 

 

 

Частка  адміністративних витрат, яка враховується при визначенні вартості соціальної послуги : ЧАВ = АВ х КРАВ : КД

 

де:

 

ЧАВ — частка адміністративних витрат, яка враховується при визначенні вартості соціальної послуги;

АВ — адміністративні витрати;

КРАВ — коефіцієнт розподілу адміністративних витрат;

КД — кількість календарних днів;

 

 

Адміністративні витрати: АВ = ЗПЄВ + ПТРП + ІАВ,

де:

АВ — адміністративні витрати;

ЗПЄВ — заробітна плата і єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування адміністративного та управлінського, а також господарського та обслуговуючого персоналу;

ПТРП — придбання товарів, робіт та послуг на адміністративні потреби;

ІАВ — інші адміністративні витрати.

 

 

Адміністративні витрати:

 

  1. заробітна плата і ЄСВ адміністративного та управлінського, а також господарського та обслуговуючого персоналу згідно кошторису та штатного розпису територіального центру передбачена на 2024 рік – 539532,31  грн.;

 

  1.  інші адміністративні витрати складають 10000,00 грн

 

 

 

 

 

 

Виходячи з цих даних визначимо суму адміністративних витрат:

 

АВ = ЗПЄВ + ПТРП + ІАВ = 539532,31 грн. + 10000,00 грн. = 549532,31 грн.

 

 

КРАВ = ЗП : ЗВЗП,

 

де:

КРАВ — коефіцієнт розподілу адміністративних витрат;

ЗП — заробітна плата основного та допоміжного персоналу, що залучається до надання соціальних послуг у межах замовлення;

ЗВЗП — загальні витрати на заробітну плату основного та допоміжного персоналу, який здійснює надання соціальних послуг, за всіма договорами (проектами суб’єкта).

 

 1800273,77: 2339806,08 = 0,769 грн.

 

 

ЧАВ = АВ х КРАВ : РД : Підоп = 549532,31 грн. х 0,769 грн. : 366 д. : 30 підоп. = 38,48 грн.

 

п. 3 Порядку «Про затвердження порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги»  визначено, що адміністративні витрати включаються до тарифу на платну соціальну послугу в розмірі не більш як 15 % витрат на оплату праці, визначених за нормами обслуговування для надання цієї послуги працівником (працівниками). Тому частку адміністративних витрат необхідно враховувати в розмірі 24,59 грн. (1800273,77грн. : 366 д. : 30 підоп х 0,15 = 24,59 грн.).

 

Вартість надання соціальної послуги протягом одного ліжко-дня:

 

ВП = ПВ + ЧАВ = 289,91 грн. + 24,59 грн. = 314,52 грн

                                          1. Загальна частина  

 

Програма розвитку фізичної культури і спорту Зеленогірської  селищної ради на 2022-2024 роки, (далі – Програма) та план заходів з її реалізації розроблені з метою створення умов для подальшого залучення широких верств населення до масового спорту, як важливої складової здорового способу життя, зміцнення здоров’я громадян, збереження, утримання та розвитку всіх ланок системи підготовки спортсменів високої кваліфікації, спорту вищих досягнень, вдосконалення матеріально - спортивної бази.

Стан здоров'я та спосіб життя населення області потребує окремої уваги. Демографічна криза є загрозливим фактором для її майбутнього.

Нині кожна п'ята дитина народжується з відхиленнями в стані здоров'я. У 90% школярів діагностують різні захворювання.

Україна програє багатьом розвинутим країнам світу за тривалістю трудової і творчої активності людей – у середньому на 30 років. У більшості громадян після 40 років відчутні суттєві проблеми із здоров'ям, що після 50-річного віку кардинально заважають трудовій активності та нормальному життю. У громадян різко прогресують хронічні хвороби серця, гіпертонія, неврози, остеопороз, артрити, ожиріння тощо.

Дуже гостро відчувається проблема залучення різних верств населення до занять фізичною культурою та спортом.

Дотепер в українському суспільстві не сформовано сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту як важливого чинника фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров’я, ведення здорового способу життя і подовження його тривалості.

Активна пропаганда фізичної культури та занять спортом вплине на загальний стан здоров’я населення, розвиток фізичних та морально-вольових здібностей.

За таких умов пріоритетним напрямом гуманітарної політики в ТГ має стати розвиток сфери фізичної культури і спорту, що дасть можливість забезпечити оптимальну рухову активність кожної людини впродовж усього життя, створити умови для організації змістовного дозвілля і максимальної реалізації здібностей людини. Важливим є удосконалення форм залучення різних груп населення незалежно від статі, віку та соціального статусу до регулярних і повноцінних занять фізичною культурою і спортом, удосконалення організаційного підходу до проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в навчальних закладах, зокрема в сільській місцевості, забезпечення умов розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту, збереження та розвиток матеріально-технічної бази, потребує прийняття цієї програми.

Для ефективної реалізації Закону України «Про фізичну культуру і спорт» необхідно сконцентрувати зусилля органів місцевого самоврядування, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, інших суб’єктів сфери фізичної культури та спорту із залученням бюджетних  та спонсорських коштів для виконання пріоритетних завдань.

      

2. Мета Програми:

Метою Програми є  створення умов для покращення фізичного потенціалу і здоров'я населення,  які прискорять процес адаптації фізкультурно-спортивного руху, дадуть змогу вийти на рівень передових показників фізичного розвитку населення та спортивних досягнень. Створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності кожної людини, досягнення нею достатнього рівня фізичної та функціональної підготовленості, задоволення спортивних запитів населення, максимальне залучення дітей, підлітків, юнаків до занять спортом, створення обдарованим особам умов для реалізації їхніх здібностей у спорті вищих досягнень.

3. Очікуванні результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

підвищити рівень охоплення населення руховою активністю ;

підвищити рівень готовності молоді до служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах з метою захисту суверенітету та незалежності держави;

підвищити рівень зацікавленості дітей та молоді до участі в соціальних, профілактичних акціях, спрямованих на мотивацію свідомого ставлення до власного здоров’я;

підвищити рівень поінформованості та обізнаності різних груп населення щодо формування здорового способу життя та профілактики негативних явищ серед дітей та молоді;

забезпечити надання якісних фізкультурно-спортивних послуг в гуртках, що діятимуть при клубних закладах загальної середньої освіти;

залучити дітей та молодь віком від 6 до 18 років до занять у спортивних гуртках;

формувати спортивні команди для участі в районних та обласних змаганнях і чемпіонатах;

підвищити ефективність фізичного виховання та масового спорту у формуванні здорового способу життя населення ТГ;

створення сприятливих умов в організації якісного, змістовного дозвілля жителів ТГ;

покращення матеріально-технічної бази спортивних залів, шляхом проведення поточних ремонтів;

сприяння всебічному гармонійному розвитку, відмова від шкідливих звичок, покращання розумової і фізичної працездатності населення ТГ

 

  1. Обсяги та джерела фінансування

 

Видатки на виконання Програми здійснюються за рахунок місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання місцевого бюджету на відповідний рік у межах видатків, що передбачаються для кожного  розпорядника коштів, відповідального за виконання окремих заходів та в цілому передбачених Програмою.

 

  1. Управління Програмою та контроль за її виконанням

Організація та координація виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту на території  Зеленогірської селищної ради   на 2022-2024 роки покладається на відділ освіти, культури, молоді і спорту.

Внесення змін і доповнень до Програми здійснюються Зеленогірською селищною радою за поданням відділу освіти, культури , молоді і спорту

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора